Dane kontaktowe pracowników

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi/at/wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi/at/wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.


Dear Sir or Madam,

In connection with the provisions of art. 13 and art. 14 of the REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (the General Data Protection Regulation) (OJ.UE. 2016, L 119, item 1) we would like to inform you that the Administrator of your personal data is:

West Pomerania Region
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

The Marshal’s Office of the West Pomerania Region is responsible for servicing the West Pomerania Region.

Pursuant to art. 37, paragraph 1 lit. a of the General Data Protection Regulation, the Administrator (AD) has appointed a Data Protection Officer (DPO) who oversees the processing of personal data on its behalf. The DPO can be contacted at abi/at/wzp.pl.

The scope of the activities of the regional self-government includes the performance of regional public tasks, not reserved by the statutes for government administration bodies. The West Pomerania Region collects your data for the purpose of implementing tasks resulting from legal provisions and the Statute of the West Pomerania Region, and in particular from the Act of 5 June 1998 on the regional self-government (Journal of Laws of 2018, item 913). The legal basis for the processing of your data results from a number of competence (substantive) acts and responsibilities and tasks mandated by institutions superior to the Region.

The administrator processes your personal data to a strictly defined, minimum extent necessary for the achievement of the purpose referred to above. In special situations, the Administrator can transfer / entrust your data to other entities. The basis for the transfer / entrustment of the data includes: legal provisions (e.g. the justice system, tax administration, institutions related to servicing the broadly-defined EU funds, entities related to social services – the Social Insurance Institution, PFRON) or any correctly developed, providing personal data security, data entrustment contracts related to processing (e.g. concluded with entities from the ICT and telecommunications, data processing sectors).

The personal data processed by West Pomerania Region will be stored for the period necessary to achieve the purpose for which it was collected and in accordance with the periods of archiving specified in the competence laws or the Act of 14 June 1960 Code of Administrative Procedure (Journal of Laws of 2017, item 1257) and the Act of July 14, 1983 Act on the National Archival Resource and State Archives (Journal of Laws of 2018, item 217), including the regulation of the President of the Council of Ministers of January 18, 2011 regarding the office instruction, uniform material lists of files and instructions on the organization and scope of the operation of company archives.

Each person, with the exception of the reserved provisions of law, has the right to:

 • access the personal data concerning the person,
 • request rectification,
 • remove the data or limit the processing,
 • express objection to the processing.

The above-mentioned rights can be exercised at the Administrator's office by writing to the Administrator’s address or by e-mail, addressing correspondence to abi/at/wzp.pl.

The person whose data is processed on the basis of the consent expressed by this person has the right to withdraw this consent at any time without affecting the lawfulness of the processing that took place on the basis of the consent before its withdrawal.

You have the right to lodge a complaint with the supervisory body concerning the processing of your personal data by the West Pomerania Region that is not in accordance with the General Data Protection Regulation. The authority competent for the above-mentioned complaints is:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
[Personal Data Protection Office]
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw

Depending on the sphere in which personal data is processed in the West Pomerania Region, providing personal data is a statutory or a contractual requirement. In special cases, providing the data is a condition for the conclusion of a contract. The details of the basis for the collection of personal data and any obligation or voluntariness of the submission of it and the potential consequences of a failure to provide data shall be informed by the substantive department of the Marshal's Office of the West Pomerania Region.


Sehr geehrte Damen und Herren,

Nach den Bestimmungen von Art. 13 und Art. 14 der VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. EU von 2016 , L 119, Pos. 1), informieren wir, dass die

Woiwodschaft Westpommern (Zachodniopomorskie)
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist.

Die Bedienung der Woiwodschaft Westpommern führt das Marschallamt der Woiwodschaft Westpommern.

Nach Art. 37 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO hat der Auftragsverarbeiter einen Datenschutzbeauftragten benannt, der in dessen Namen den Bereich der Verarbeitung personenbezogener Daten überwacht. Mit dem Datenschutzbeauftragten können Sie sich kontaktieren unter der E-Mail-Adresse abi/at/wzp.pl.

Zum Tätigkeitsbereich der Gebietskörperschaft der Woiwodschaft gehört die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben in Woiwodschaftsbelangen, die nach dem Gesetz nicht den Organen der Regierungsverwaltung vorbehalten sind. Die Woiwodschaft Westpommern erhebt Ihre personenbezogener Daten für Zwecke der Realisierung von Aufgaben, die aus den Rechtsvorschriften und der Satzung der Woiwodschaft Westpommern resultieren, insbesondere aus dem Gesetz über die Gebietskörperschaft der Woiwodschaft vom 5. Juni 1998 (Gesetzblatt der Republik Polen von 2018, Pos. 913). Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten resultiert aus einer Reihe von Kompetenzgesetzen (sachlich) und den Pflichten und Aufgaben, die durch Institutionen übertragen werden, die gegenüber der Woiwodschaft übergeordnet sind.

Der Auftragsverarbeiter verarbeitet Ihre personenbezogene Daten in einem genau festgelegten, minimalen Bereich, der zur Ereichung des vorstehenden Ziels erforderlich ist. In besonderen Situationen kann der Auftragsverarbeiter Ihre personenbezogener Daten an andere Rechtsträger übermitteln oder diesen überlassen. Grundlage der Übermittlung/Überlassung der Daten sind die Rechtsvorschriften (z. B. Rechtspflege, Finanzkontrollverwaltung, Institutionen, verbunden mit der Bedienung der Fonds der Europäuischen Union, Rechtsträger, vrbundenmit der Bedienung der Sozialbelange – Sozialversicherungsanstalt ZUS, Staatlichen Fonds zur Rehabilitierung behinderter Personen (PFRON, oder entsprechend aufgebaut sind und die Sicherheit der personenbezogenen Daten, Verträge über die Überlassung der Daten (z. B. mit Rechtsträgern des IT und Telekommunikationssektors, und die Datenverarbeitung gewährleisten).

Gespeichert werden die personenbezogenen Daten, die durch die Woiwodschaft Westpommern verarbeitet werden, in einem Zeitraum, der für Zwecke der Realisierung des Ziels, für das sie erhoben wurden, erforderlich ist und der den Fristen der Archivierung entspricht, die in Kompetenzgesetzen oder in der Verwaltungsverfahrensordnung vom 14. Juni 1960 (Gesetzblatt der Republik Polen von 2017, Pos. 1257) und im Gesetz über den nationalen Archivbestand und über Archive vom 14. Juli 1983 (Gesetzblatt der Republik Polen von 2018, Pos. 217) festgelegt wurden, hierunter in der Verordnung des Ministerpräsidenten vom 18. Januar 2011 über die Kanzleileitlinie, die einheitlichen Akten-Sachregister und die Leitlinie der Organisation und des Funktionsbereichs von betrieblichen Archiven.

Jede Person hat die Möglichkeit, vorbehaltlich der nach Rechtsvorschriften vorgesehenen Ausnahmen:

 • des Zugriffs auf die personenbezogenen Daten, die sie betreffen,
 • eine Berichtigung der Daten zu verlangen,
 • die Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen,
 • einen Einspruch gegen die Verarbeitung zu erheben.

Diese Berechtigungen können Sie in Anspruch nehmen, indem Sie sich an den Auftragsverarbeiter unter der vorstehenden Anschrift oder auf elektronischem Weg an die Adresse für den Schriftverkehr abi/at/wzp.pl wenden.

Erfolgt die Verarbeitung mit Einwilligung, dann ist der Interessent berechtigt, seine Einwilligung zu einem beliebigen Zeitpunkt zu widerrufen, was keinen Einfluss auf die rechtmäßige Verarbeitung auf der Grundlage der Einwilligung vor deren Widerruf haben wird.

Sie sind berechtigt, bei der Aufsichtsbehörde Einspruch gegen die Verarbeitung durch die Woiwodschaft Westpommern Ihrer personenbezogenen Daten entgegen DSGVO zu erheben. Die zuständige Behörde für den vorgenannten Einspruch ist:

Urząd Ochrony Danych Osobowych (Datenschutzbehörde)
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw

In Abhängigkeit von dem Bereich, in dem die personenbezogenen Daten in der Woiwodschaft Westpommern verarbeitet werden, ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten eine gesetzliche oder vertragliche Anforderung. In besonderen Fällen ist deren Bereitstellung die Bedingung für den Abschluss des Vertrags. Über Detailaspekte der Grundlage der Erhebung der personenbezogenen Daten und die etwaige Pflicht oder die Freiwilligkeit der Datenbereitstellung sowie über potenzielle Konsequenzen der Nichtbereitstellung der Daten werden Sie von der Fachabteilung des Marschallamtes der Woiwodschaft Westpommern informiert.

Przejdź do serwisu

Dane kontaktowe pracowników

Znajdź osobę

 

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego:

Wojciech Łebiński
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 44 11 100
E-mailwlebinski
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 314
ZadaniaDyrektor Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Kornelia Dąbrowska
WydziałZastępca Dyrektora Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
FunkcjaZastępca Dyrektora
Telefon+48 91 44-11-100
E-mailkodabrowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 316
ZadaniaZastępca Dyrektora Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Agnieszka Dębicka
FunkcjaZastępca Dyrektora
Telefon+48 91 44 11 100
E-mailadebicka
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 319
ZadaniaZastępca Dyrektora Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Anna Łangowska
FunkcjaZastępca Dyrektora
Telefon+48 91 44 11 100
E-mailalangowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 318
ZadaniaZastępca Dyrektora Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Agnieszka Kalisz
WydziałSekretariat
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 100
Fax+48 91 48 89 994
E-mailakalisz
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 314
ZadaniaObsługa sekretariatu WWRPO
Katarzyna Dobroń
WydziałSekretariat WWRPO
FunkcjaMłodszy Referent
Telefon+48 91 44 11 133
Fax+48 091 488 99 94
E-mailkdobron
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 314
Aleksandra Grabowska
WydziałBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 126
E-mailalgrabowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 201
Andrzej Zdun
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo - rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 153
E-mailazdun
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 215
ZadaniaZespół nr 1
Norbert Baran
WydziałBiuro ds. Projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 119
E-mailnbaran
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 217
Liwia Krajewska-Juś
WydziałBiuro ds. projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 154
E-maillkrajewska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 216
ZadaniaZespół nr 1
Barbara Pawłowska
WydziałBiuro ds. projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 419
E-mailbtrzopek
E-mailbpawlowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 218
ZadaniaZespół nr 2
Magdalena Nowicka
WydziałBiuro ds. projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 162
E-mailmnowicka
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 218
ZadaniaZespół nr 1
Małgorzata Szymańska
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo - rozwojowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 124
E-mailmalszymanska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 201
Zadaniazespół nr 2
Igor Tamborski
WydziałBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 609
E-mailitamborski
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 208
ZadaniaBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
Joanna Kaczmarczyk
WydziałBiuro ds. projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 129
Fax+48 91 48 89 994
E-mailjkaczmarczyk
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 220
Zadaniakierowanie pracą biura zajmującego się beneficjentami osi 1
Krzysztof Olejniczak
WydziałBiuro ds. Odzyskiwania Środków Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 620
E-mailkolejniczak
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 107
Kamil Gałgański
WydziałBiuro Projektów badawczo - rozwojowych
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 622
E-mailkgalganski
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 209
Bartłomiej Jezierski
WydziałBiuro ds. projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 651
E-mailbjezierski
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 217
Magdalena Czaboćko
WydziałBiuro ds. Projektów badwczo-rozwojowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 106
E-mailmczabocko
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 214
Anna Kocik
WydziałBiuro ds. Projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 648
E-mailakocik
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 218
Agnieszka Sznepka
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 617
E-mailasznepka
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 210
Kamila Rudy
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 137
Fax+48 91 48 89 994
E-mailkrudy
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 202
ZadaniaZespół ds. kontroli merytorycznej
Małgorzata Olszewska
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 657
E-mailmolszewska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 210
Aleksandra Sopińska
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 608
E-mailasopinska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 215
Anna Blachowska
WydziałBiuro ds. Projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 118
E-mailablachowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 216
ZadaniaZespół nr 1
Joanna Drozdek
WydziałBiuro ds. Projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 117
Fax+48 91 48 89 994
E-mailjdrozdek
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 219
Justyna Lisowska
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo - rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 687
E-mailjkaczmarek
E-mailjlisowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 205
ZadaniaBiuro ds. Projektów badawczo - rozwojowych
Marlena Świderska
WydziałBiuro do spraw II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 115
E-mailmswiderska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 303
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Agnieszka Konieczna
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 675
Fax+48 91 44 11 675
E-mailakonieczna
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 304
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Marta Hamerska
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 147
E-mailmhamerska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 305
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT.
Konrad Olber
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 144
Fax+48 91 48 89 994
E-mailkolber
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 119
Alicja Pal
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 655
E-mailapal
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 120
Anna Szeremeta
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 108
E-mailaszeremeta
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 304
Dominika Rysiewicz
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 686
E-maildrysiewicz
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 122
Agata Kosmowska
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 406
E-mailakosmowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 121
Magdalena Semperska
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 121
Fax+48 91 488 99 94
E-mailmsemperska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 118
Luiza Szymala
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 150
E-maillszymala
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 122
Marta Bachmatiuk
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 610
E-mailmbachmatiuk
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 106
Joanna Pachnowska
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 638
E-mailjpachnowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 113
Kamila Lender
WydziałBiura ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 159
E-mailklender
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 121
Anna Rzepiela
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 130
E-mailarzepiela
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 303
ZadaniaBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
Agnieszka Bednarska
WydziałBiuro ds. IV Osi Priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 647
E-mailabednarska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 118
Agnieszka Piasecka
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 152
Fax+4891 488 99 94
E-mailapiasecka
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 114
Joanna Kwiatek
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 457
E-mailjkwiatek
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 115
Karolina Wółkiewicz
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 460
E-mailkwolkiewicz
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 122
Zadaniakierowanie pracą biura
Katarzyna Chmielewska-Czyżyk
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 661
E-mailkchmielewska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 303
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Joanna Kaliszczak
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 664
Fax091 488 99 94
E-mailjkaliszczak
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 113
ZadaniaKoordynator
Edyta Przybylska
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 170
E-maileprzybylska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 117
Michał Czyżyk
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 677
E-mailmczyzyk
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 203
Alicja Ratajska
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 690
E-mailaratajska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 204
ZadaniaKoordynator Zespołu ds. kontroli merytorycznej
Wiesława Bandarowicz
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 611
E-mailwbandarowicz
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 203
ZadaniaKoordynator Zespołu ds. kontroli finansowej
Dawid Dachnowski
WydziałBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 148
E-mailddachnowski
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 209
ZadaniaBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
Agnieszka Gaca-Rydzewska
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 645
Fax+48 91 48 89 994
E-mailagaca
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 202
ZadaniaZespół ds. Kontroli
Anna Szczygielska
WydziałBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 127
E-mailaszczygielska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 215
Anna Baturo
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 642
E-mailabaturo
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 201
ZadaniaZespół ds. Kontroli finansowej
Natalia Piechowiak
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 695
E-mailnpiechowiak
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 204
ZadaniaZespół ds. kontroli finansowej
Mariola Andruszko
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 688
E-mailmandruszko
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 202
ZadaniaZespół ds. Kontroli Finansowej
Bogumił Kuza
WydziałBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 621
E-mailbkuza
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 209
Jolanta Łempicka
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 662
E-mailjlempicka
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 117
Dawid Pieniek
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 112
E-maildpieniek
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 312
Oktawian Bąbel
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 120
E-mailobabel
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 102
ZadaniaZespół ds. Kontroli merytorycznej
Krzysztof Harłukowicz
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 140
E-mailkharlukowicz
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 102
ZadaniaZespół ds. Kontroli finansowej
Anna Stefańczyk
WydziałBiuro ds. projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 443
Fax+48 91 48 89 994
E-mailastefanczyk
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 220
Michał Kojder
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 635
E-mailmkojder
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 502
ZadaniaZespół ds. Kontroli merytorycznej
Weronika Kuks
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 157
E-mailwkuks
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 103
Marek Górski
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 107
E-mailmgorski
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 23
ZadaniaZespół ds. Kontroli merytorycznej
Piotr Jaś
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 669
E-mailpjas
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 201
Beata Kropidłowska
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 663
E-mailbkropidlowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 023
ZadaniaZespół ds. kontroli merytorycznej
Piotr Zarzycki
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 692
E-mailpzarzycki
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 021
ZadaniaZespół ds. kontroli finansowej
Wioletta Jemielita
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 689
E-mailwjemielita
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 020
ZadaniaZespół ds. kontroli finansowej
Joanna Niwa
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. finansowych oraz pomocy technicznej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 142
E-mailjniwa
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 311
ZadaniaZadania z zakresu finansów oraz pomocy technicznej.
Agata Tomczak-Mróz
WydziałBiuro ds. Odzyskiwania Środków Finansowych
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 132
E-mailatomczak
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 311
ZadaniaBiuro ds. Odzyskiwania Środków Finansowych
Edyta Stegmann
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 131
E-mailestegmann
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 116
ZadaniaZespół ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
Agnieszka Orszewska
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Finansowych i Pomocy Technicznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 128
E-mailaorszewska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 112
ZadaniaWieloosobowe Stanowisko ds. Finansowych i Pomocy Technicznej
Magdalena Niemczuk
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Finansowych i Pomocy Technicznej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 653
E-mailmniemczuk
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 101
Anna Gierlik
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 643
E-mailagierlik
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 302
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Anna Góralska
WydziałBiuro ds. projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 458
E-mailagoralska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 219
Anna Gradowska
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 105
E-mailagradowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 120
Agnieszka Hirsch
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 636
E-mailahirsch
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 119
Agnieszka Humańska
WydziałBiuro do spraw II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 634
E-mailahumanska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 302
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Anna Kadyków
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 145
E-mailakadykow
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 23
ZadaniaZespół ds. Kontroli finansowej
Anna Klichowska
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 151
E-mailaklichowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 116
Aleksandra Koszykowska
WydziałBiuro ds. odzyskiwania środków finansowych
Funkcjapodinspektor
Telefon+48 91 44 11 103
E-mailakoszykowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 107
Agnieszka Ławrowska
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo - rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 696
E-mailalawrowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 205
Aneta Matyniak
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 122
Fax+48 91 48 89 994
E-mailamatyniak
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 114
Agnieszka Ratajewska-Borskowicz
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 413
Fax+48 91 48 81 015
E-mailaratajewska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 405
ZadaniaBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
Agata Sawastian
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. finansowych oraz pomocy technicznej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 104
E-mailasawastian
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 112
Agata Skalska
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 123
E-mailaskalska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 121
Aneta Ślubowska
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 170
E-mailaslubowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 104
Agata Szalai
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 156
E-mailaszalai
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 119
Aurelia Szyszłowska
WydziałBiuro ds. Odzyskiwania Środków Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 156
E-mailaszyszlowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 107
Agnieszka Tarnowska
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Finansowych oraz Pomocy Technicznej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 685
E-mailatarnowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 101
Agnieszka Zaborowska
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 459
E-mailazaborowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 305
Artur Żuchowski
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 149
E-mailazuchowski
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 115
Dawid Siekierski
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 650
E-maildsiekierski
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 113
Ewelina Krawczyk
WydziałBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 125
E-mailekrawczyk
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 201
Elżbieta Stefaniak
Wydział Biuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 611
E-mailestefaniak
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 201
Grzegorz Świszcz
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 441 16 41
E-mailgswiszcz
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 24
ZadaniaZespół ds. Kontroli finansowej
Izabela Majerczak
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 684
E-mailimajerczak
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 103
Justyna Chwiłkowska
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 652
E-mailjchwilkowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 105
Joanna Maciołek
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 694
E-mailjmaciolek
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 115
Justyna Piotrowska
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 441 11 16
E-mailjpiotrowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 208
Katarzyna Ciesielska
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 168
E-mailkaciesielska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 113
Karolina Kaczmarek
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 631
E-mailkarkaczmarek
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 302
ZadaniaBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
Katarzyna Janulewicz
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo - rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 625
Fax+48 91 48 89 994
E-mailkjanulewicz
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 214
Kamila Puchała
WydziałBiuro ds. Projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44-11-644
Fax+48 91 48 89 994
E-mailkpuchala
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 219
Katarzyna Zadrożna
Wydziałbiuro ds.rozwoju gospodarczego
FunkcjaInspektor
Telefon914411626
E-mailkzadrozna
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 216
Zadaniazespół nr 1
Magdalena Durkiewicz
Wydział Biuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 113
E-mailmdurkiewicz
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 301
Małgorzata Jankowska
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 698
E-mailmjankowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 503
ZadaniaZespół ds. Kontroli merytorycznej
Małgorzata Kaźmierczyk
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 660
E-mailmkazmierczyk
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 120
Magdalena Kosmalska
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 639
E-mailmkosmalska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 201
ZadaniaZespół ds. Kontroli merytorycznej
Marta Łągiewczyk
WydziałBiuro do spraw II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 138
E-mailmlagiewczyk
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 305
Małgorzata Lichtańska
WydziałBiuro ds II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 656
E-mailmlichtanska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 301
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Marta Łuczko
WydziałBiuro ds. Projektów Badawczo-Rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 134
E-mailmluczko
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 208
Monika Milanowicz
WydziałBiuro ds. Projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 678
E-mailmomilanowicz
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 218
Magdalena Ornat - Strutyńska
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 684
E-mailmornat
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 117
Monika Piekarczyk
WydziałBiuro ds. projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44-11-135
E-mailmpiekarczyk
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 219
Magdalena Sikorska-Brezgieł
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo - rozwojowych
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 627
E-mailmsikorska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 211
Marta Tochowicz
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48914411646
E-mailmtochowicz
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 116
Magdalena Wróblewska
WydziałBiuro ds. Odzyskiwania Środków Finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 156
E-mailmwroblewska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 107
Natalia Waszak
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 160
E-mailnwaszak
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 305
Paulina Dmowska
WydziałBiuro ds. Odzyskiwania Środków Finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 699
E-mailpdmowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 107
Paulina Ossowska
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 618
E-mailpossowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 114
Paula Smuk
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 164
E-mailpsmuk
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 301
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Renata Krzączkowska
WydziałBiuro ds. Projektów badwczo-rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 195
E-mailrkrzaczkowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 214