Dane kontaktowe pracowników

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi/at/wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi/at/wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.


Dear Sir or Madam,

In connection with the provisions of art. 13 and art. 14 of the REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (the General Data Protection Regulation) (OJ.UE. 2016, L 119, item 1) we would like to inform you that the Administrator of your personal data is:

West Pomerania Region
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

The Marshal’s Office of the West Pomerania Region is responsible for servicing the West Pomerania Region.

Pursuant to art. 37, paragraph 1 lit. a of the General Data Protection Regulation, the Administrator (AD) has appointed a Data Protection Officer (DPO) who oversees the processing of personal data on its behalf. The DPO can be contacted at abi/at/wzp.pl.

The scope of the activities of the regional self-government includes the performance of regional public tasks, not reserved by the statutes for government administration bodies. The West Pomerania Region collects your data for the purpose of implementing tasks resulting from legal provisions and the Statute of the West Pomerania Region, and in particular from the Act of 5 June 1998 on the regional self-government (Journal of Laws of 2018, item 913). The legal basis for the processing of your data results from a number of competence (substantive) acts and responsibilities and tasks mandated by institutions superior to the Region.

The administrator processes your personal data to a strictly defined, minimum extent necessary for the achievement of the purpose referred to above. In special situations, the Administrator can transfer / entrust your data to other entities. The basis for the transfer / entrustment of the data includes: legal provisions (e.g. the justice system, tax administration, institutions related to servicing the broadly-defined EU funds, entities related to social services – the Social Insurance Institution, PFRON) or any correctly developed, providing personal data security, data entrustment contracts related to processing (e.g. concluded with entities from the ICT and telecommunications, data processing sectors).

The personal data processed by West Pomerania Region will be stored for the period necessary to achieve the purpose for which it was collected and in accordance with the periods of archiving specified in the competence laws or the Act of 14 June 1960 Code of Administrative Procedure (Journal of Laws of 2017, item 1257) and the Act of July 14, 1983 Act on the National Archival Resource and State Archives (Journal of Laws of 2018, item 217), including the regulation of the President of the Council of Ministers of January 18, 2011 regarding the office instruction, uniform material lists of files and instructions on the organization and scope of the operation of company archives.

Each person, with the exception of the reserved provisions of law, has the right to:

 • access the personal data concerning the person,
 • request rectification,
 • remove the data or limit the processing,
 • express objection to the processing.

The above-mentioned rights can be exercised at the Administrator's office by writing to the Administrator’s address or by e-mail, addressing correspondence to abi/at/wzp.pl.

The person whose data is processed on the basis of the consent expressed by this person has the right to withdraw this consent at any time without affecting the lawfulness of the processing that took place on the basis of the consent before its withdrawal.

You have the right to lodge a complaint with the supervisory body concerning the processing of your personal data by the West Pomerania Region that is not in accordance with the General Data Protection Regulation. The authority competent for the above-mentioned complaints is:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
[Personal Data Protection Office]
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw

Depending on the sphere in which personal data is processed in the West Pomerania Region, providing personal data is a statutory or a contractual requirement. In special cases, providing the data is a condition for the conclusion of a contract. The details of the basis for the collection of personal data and any obligation or voluntariness of the submission of it and the potential consequences of a failure to provide data shall be informed by the substantive department of the Marshal's Office of the West Pomerania Region.


Sehr geehrte Damen und Herren,

Nach den Bestimmungen von Art. 13 und Art. 14 der VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. EU von 2016 , L 119, Pos. 1), informieren wir, dass die

Woiwodschaft Westpommern (Zachodniopomorskie)
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist.

Die Bedienung der Woiwodschaft Westpommern führt das Marschallamt der Woiwodschaft Westpommern.

Nach Art. 37 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO hat der Auftragsverarbeiter einen Datenschutzbeauftragten benannt, der in dessen Namen den Bereich der Verarbeitung personenbezogener Daten überwacht. Mit dem Datenschutzbeauftragten können Sie sich kontaktieren unter der E-Mail-Adresse abi/at/wzp.pl.

Zum Tätigkeitsbereich der Gebietskörperschaft der Woiwodschaft gehört die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben in Woiwodschaftsbelangen, die nach dem Gesetz nicht den Organen der Regierungsverwaltung vorbehalten sind. Die Woiwodschaft Westpommern erhebt Ihre personenbezogener Daten für Zwecke der Realisierung von Aufgaben, die aus den Rechtsvorschriften und der Satzung der Woiwodschaft Westpommern resultieren, insbesondere aus dem Gesetz über die Gebietskörperschaft der Woiwodschaft vom 5. Juni 1998 (Gesetzblatt der Republik Polen von 2018, Pos. 913). Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten resultiert aus einer Reihe von Kompetenzgesetzen (sachlich) und den Pflichten und Aufgaben, die durch Institutionen übertragen werden, die gegenüber der Woiwodschaft übergeordnet sind.

Der Auftragsverarbeiter verarbeitet Ihre personenbezogene Daten in einem genau festgelegten, minimalen Bereich, der zur Ereichung des vorstehenden Ziels erforderlich ist. In besonderen Situationen kann der Auftragsverarbeiter Ihre personenbezogener Daten an andere Rechtsträger übermitteln oder diesen überlassen. Grundlage der Übermittlung/Überlassung der Daten sind die Rechtsvorschriften (z. B. Rechtspflege, Finanzkontrollverwaltung, Institutionen, verbunden mit der Bedienung der Fonds der Europäuischen Union, Rechtsträger, vrbundenmit der Bedienung der Sozialbelange – Sozialversicherungsanstalt ZUS, Staatlichen Fonds zur Rehabilitierung behinderter Personen (PFRON, oder entsprechend aufgebaut sind und die Sicherheit der personenbezogenen Daten, Verträge über die Überlassung der Daten (z. B. mit Rechtsträgern des IT und Telekommunikationssektors, und die Datenverarbeitung gewährleisten).

Gespeichert werden die personenbezogenen Daten, die durch die Woiwodschaft Westpommern verarbeitet werden, in einem Zeitraum, der für Zwecke der Realisierung des Ziels, für das sie erhoben wurden, erforderlich ist und der den Fristen der Archivierung entspricht, die in Kompetenzgesetzen oder in der Verwaltungsverfahrensordnung vom 14. Juni 1960 (Gesetzblatt der Republik Polen von 2017, Pos. 1257) und im Gesetz über den nationalen Archivbestand und über Archive vom 14. Juli 1983 (Gesetzblatt der Republik Polen von 2018, Pos. 217) festgelegt wurden, hierunter in der Verordnung des Ministerpräsidenten vom 18. Januar 2011 über die Kanzleileitlinie, die einheitlichen Akten-Sachregister und die Leitlinie der Organisation und des Funktionsbereichs von betrieblichen Archiven.

Jede Person hat die Möglichkeit, vorbehaltlich der nach Rechtsvorschriften vorgesehenen Ausnahmen:

 • des Zugriffs auf die personenbezogenen Daten, die sie betreffen,
 • eine Berichtigung der Daten zu verlangen,
 • die Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen,
 • einen Einspruch gegen die Verarbeitung zu erheben.

Diese Berechtigungen können Sie in Anspruch nehmen, indem Sie sich an den Auftragsverarbeiter unter der vorstehenden Anschrift oder auf elektronischem Weg an die Adresse für den Schriftverkehr abi/at/wzp.pl wenden.

Erfolgt die Verarbeitung mit Einwilligung, dann ist der Interessent berechtigt, seine Einwilligung zu einem beliebigen Zeitpunkt zu widerrufen, was keinen Einfluss auf die rechtmäßige Verarbeitung auf der Grundlage der Einwilligung vor deren Widerruf haben wird.

Sie sind berechtigt, bei der Aufsichtsbehörde Einspruch gegen die Verarbeitung durch die Woiwodschaft Westpommern Ihrer personenbezogenen Daten entgegen DSGVO zu erheben. Die zuständige Behörde für den vorgenannten Einspruch ist:

Urząd Ochrony Danych Osobowych (Datenschutzbehörde)
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw

In Abhängigkeit von dem Bereich, in dem die personenbezogenen Daten in der Woiwodschaft Westpommern verarbeitet werden, ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten eine gesetzliche oder vertragliche Anforderung. In besonderen Fällen ist deren Bereitstellung die Bedingung für den Abschluss des Vertrags. Über Detailaspekte der Grundlage der Erhebung der personenbezogenen Daten und die etwaige Pflicht oder die Freiwilligkeit der Datenbereitstellung sowie über potenzielle Konsequenzen der Nichtbereitstellung der Daten werden Sie von der Fachabteilung des Marschallamtes der Woiwodschaft Westpommern informiert.

Przejdź do serwisu

Dane kontaktowe pracowników

Znajdź osobę

 

Wydział Zarządzania Strategicznego:

Marcin Szmyt
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 441 11 71
Fax91 488 10 15
E-mailmszmyt
E-mailwzrpo
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 516
ZadaniaDyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego
Marek Orszewski
FunkcjaZastępca Dyrektora
Telefon+48 91 44 11 171
Fax+48 91 488 10 15
E-mailmorszewski
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 514
ZadaniaZastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego
Katarzyna Samołyk
FunkcjaZastępca Dyrektora
Telefon+48 91 44 11 628
Fax+48 91 48 81 015
E-mailksamolyk
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 519
ZadaniaZastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego
Ewa Plinta
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44-11-623
E-maileplinta
E-mailsek_wzs
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 515
ZadaniaObsługa sekretariatu
Julita Staniszewska
WydziałSekretariat
FunkcjaReferent
Telefon+48914411171
Fax+48 91 488 10 15
E-mailjstaniszewska
E-mailsek_wzs
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 515
ZadaniaObsługa sekretariatu
Dominika Sokół
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 175
Fax+48 91 48 81 015
E-maildsokol
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 602
Kalina Lachowicz
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 415
E-mailklachowicz
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 603
Amadou Sy
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 612
Fax+48 91 48 81 015
E-mailasy
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 504
Zadania Zespół ds. Odwołań i Nieprawidłowości
Małgorzata Sauter
WydziałWydział Zarządzania Strategicznego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 141
Fax+48 91 48 81 015
E-mailmsauter
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 414
ZadaniaBiuro ds. Finansowych
Piotr Wolski
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 177
E-mailpwolski
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 520
Dorota Korenicka
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 181
E-maildkorenicka
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 513
Marek Budziłowicz
WydziałBiuro ds. Programowania
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+4891 44 11 179
E-mailmbudzilowicz
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 509
ZadaniaKoordynator w Zespole koordynatora środowiskiego
Katarzyna Kaak-Łasecka
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 683
E-mailklasecka
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 513
Jolanta Buben
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 416
Fax+48 9148 81 015
E-mailjbuben
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 505
ZadaniaZespół ds. Procedur
Paweł Marski
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Informatycznych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 182
E-mailpmarski
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 507
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. informatycznych
Wanda Skorupska
WydziałBiuro ds.Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 180
Fax+48 91 48 81 015
E-mailwskorupska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 520
ZadaniaKoordynator środowiskowy
Nikodem Trus
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 185
E-mailntrus
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 505
ZadaniaZespół ds. Procedur w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
Monika Koperkiewicz
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 186
E-mailmkoperkiewicz
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 407
ZadaniaBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
Magdalena Boć
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 681
E-mailmboc
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 409
ZadaniaBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
Anna Rogozińska
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 188
E-mailarogozinska
E-mailarogozinska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 405
ZadaniaBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
Grzegorz Augustowski
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 405
Fax+48 91 44 11 448
E-mailgaugustowski
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 418
ZadaniaBiuro ds. Finansowych
Marek Jaśniewski
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 190
E-mailmjasniewski
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 414
ZadaniaBiuro ds. Finansowych
Iwona Pecyna
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 193
Fax+48 91 44 11 693
E-mailipecyna
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 414
ZadaniaKoordynator Zespołu ds. Dotacji w Biurze ds. Finansowych
Dorota Dalidowicz
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 194
E-mailddalidowicz
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 416
Justyna Bykowska-Berest
WydziałBiuro ds. Europejskiego Funduszu Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 444
Fax91 48 81 015
E-mailjbykowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 401
Bożena Witkowska
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 184
E-mailbwitkowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 416
Dominik Wiktorowicz
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Informatycznych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 198
E-maildwiktorowicz
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 507
ZadaniaWieloosobowe Stanowisko ds. Informatycznych
Krzysztof Garczyński
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. pomocy technicznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 161
E-mailkgarczynski
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 417
ZadaniaOrganizacja szkoleń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WZ 2014-2020, Pomoc Techniczna RPO
Marcin Głowacki
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Pomocy Technicznej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 199
E-mailmglowacki
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 417
ZadaniaPomoc Techniczna RPO WZ
Marcin Sauk
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Informatycznych
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 600
E-mailmsauk
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 507
ZadaniaKoordynator wieloosobowego stanowiska ds. Informatycznych
Marcin Rom
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 613
Fax+48 91 48 81 015
E-mailmrom
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 602
ZadaniaKoordynator Zespołu ds. Odwołań i Nieprawidłowości w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
Magdalena Bogusz
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 176
Fax91 48 81 015
E-mailmbogusz
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 505
Zadania
Agnieszka Babiuch
Wydział Biuro ds. Finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44-11-605
E-mailababiuch
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 418
Anna Kwiecień
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 637
Fax+48 91 48 81 015
E-mailakwiecien
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 602
ZadaniaZespół ds. Odwołań i Nieprawidłowości w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
Alicja Ostaszewska
WydziałBiuro ds Rozwoju Regionalnego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 189
E-mailaostaszewska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 409
Anna Siuda
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaInspektor
Telefon91 44 11 188
E-mailasiuda
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 407
Agnieszka Suchanowska
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 604
E-mailasuchanowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 418
Aleksandra Tymecka
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 629
Fax+48 91 48 81 015
E-mailatymecka
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 603
ZadaniaZespół ds. kontroli
Anna Staśkiewicz
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 175
Fax+48 91 48 81 015
E-mailawicher
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 602
ZadaniaKierowanie pracą Biura ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
Bożena Grzybowska
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 165
Fax091 488 10 15
E-mailbgrzybowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 418
ZadaniaBiuro ds. Finansowych
Barbara Opar
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 668
E-mailbopar
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 513
Beata Żukowska
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44-11-673
E-mailbzukowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 418
Dominika Dalbiak-Nowak
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 672
E-mailddalbiak
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 510
Danuta Drzewiecka
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 407
E-mailddrzewiecka
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 409
ZadaniaBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
Diana Rosu-Rozpędek
WydziałBiuro ds. Instrumentów Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 680
Fax91 488 10 15
E-maildrozpedek
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 413
ZadaniaBiuro ds. Instrumentów Finansowych
Ewa Drewniak
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 619
Fax+48 91 48 81 015
E-mailedrewniak
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 407
Elżbieta Sołoniuk
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 441 16 15
E-mailesoloniuk
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 402
ZadaniaBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
Hanna Brzezińska
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
Funkcjap.o. Kierownika
Telefon+48 91 44 11 606
E-mailhbrzezinska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 603
Igor Jasinski
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 412
Fax+48 91 44 81 015
E-mailijasinski
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 403
Iwona Jomma
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 448
E-mailijomma
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 418
Jacek Baraniecki
WydziałBiuro ds Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 418
E-mailjbaraniecki
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 409
Jakub Borowski
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaPodinspektor
Telefon(+48 91) 44 11 654
Fax(+48 91) 48 81 015
E-mailjborowski
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 520
Justyna Gładysz-Gniadek
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaInspektor - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 466
E-mailjgladysz
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 416
Justyna Jabłońska-Marchewka
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 674
Fax91 48 81 015
E-mailjjablonska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 505
ZadaniaZespół ds. Kontroli
Joanna Roens
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 155
E-mailjroens
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 404
Jolanta Tryszkiewicz
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaGłówna Specjalistka
Telefon+48 91 44 11 670
E-mailjtryszkiewicz
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 603
ZadaniaKoordynatorka Zespołu ds. Kontroli
Klaudia Drusewicz
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 461
E-mailkdrusewicz
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 510
Katarzyna Hołubczat
WydziałBiuro ds. Europejskiego Funduszu Społecznego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 463
E-mailkholubczat
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 401
Krzysztof Juszczak
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 658
E-mailkjuszczak
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 402
ZadaniaZespół ds. Programowania Rozwoju
Kamila Kupczyk-Wiśniak
WydziałBiuro ds. Instrumentów Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 602
Fax+48 91 48 81 015
E-mailkkupczyk
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 413
ZadaniaBiuro ds. Instrumentów Finansowch
Magdalena Gacek
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 091 44-11-626
E-mailmgacek
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 505
Magdalena Isad
WydziałBiuro ds. Instrumentów Finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 666
E-mailmisad
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 413
Magdalena Kafarska
WydziałBiuro ds. Instrumentów Finansowych
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 187
Fax+48 91 48 81 015
E-mailmkafarska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 413
ZadaniaBiuro ds. Instrumentów Finansowych
Marzena Peter-Ilkiewicz
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 632
E-mailmpeter
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 415
ZadaniaZespół ds. Certyfikacji
Magdalena Rdzeń
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon91 44 11 183
E-mailmrdzen
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 505
ZadaniaKoordynacja zadań Zespołu ds. Procedur
Marta Śniadała
WydziałBiuro ds. Europejskiego Funduszu Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 447
E-mailmsniadala
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 401
Marcin Woszczyński
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44-11-630
E-mailmwoszczynski
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 415
ZadaniaZespół ds. Certyfikacji
Paulina Użdelewicz
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 446
E-mailpuzdelewicz
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 509
Rafał Niewiarowski
WydziałBiuro Programowania Rozwoju
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 404
Fax+48 91 48 81 015
E-mailrniewiarowski
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 405
ZadaniaBiuro Programowania Rozwoju
Roksana Żochowska
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 607
E-mailrzochowska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 415
ZadaniaZespół ds. certyfikacji
Urban Kuza
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 603
Fax+48 91 48 81 015
E-mailukuza
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 504
ZadaniaZespół ds. Odwołań i Nieprawidłowości w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
Wojciech Kępka
WydziałBiuro ds. Instrumentów Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 697
E-mailwkepka
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 413
Wioletta Wiśniewska
WydziałBiuro ds. Instrumentów Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 110
E-mailwwisniewska
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 413