Informacje dla niesłyszących

Strona główna / Jak załatwić sprawę / Środowisko / Opłaty za korzystanie ze środowiska

miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska
Biuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami

Adres siedziby:

ul. Starzyńskiego 3-4 (II piętro)
70-506 Szczecin

 

 

Adres do przesyłania korespondencji:
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin


telefony:

1. opłaty za emisję wg. powiatów:
- (91) 4410269 dla powiatów: białogardzkiego, drawskiego, koszalińskiego, szczecineckiego, 
                                                sławieńskiego oraz miasta Koszalin;
- (91) 4410267 dla miast: Szczecin i Świnoujście;
- (91) 4410268 dla powiatów: choszczeńskiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego,
                                                stargardzkiego, wałeckiego;
- (91) 4410270 dla powiatów: goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, łobeskiego, polickiego, świdwińskiego.

2. opłaty za wodę i ścieki wg. powiatów:
- (91) 4410265 dla powiatów: gryfickiego, gryfińskiego, goleniowskiego, kamieńskiego,
                                                łobeskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, miast:
                                                Szczecin i Świnoujście;

- (91) 4410266 dla powiatów: białogardzkiego, choszczeńskiego, drawskiego,
                                                kołobrzeskiego, koszalińskiego, myśliborskiego,
                                                sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego, wałeckiego i
                                                miasta Koszalin;


3. opłaty za składowanie odpadów -(91) 4410283

fax:
(91) 4892141
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


wymagane dokumenty

Podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska tj.:
- za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- za pobór wód,
- za składowanie odpadów
ustalają we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnoszą ją samodzielnie na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego tj.:

 

Bank PKO BP S.A. Oddział Szczecin

nr: 26 1020 4795 0000 9702 0222 5837

 


Opłatę oraz ewidencję zawierającą informacje i dane, na podstawie których ustalono wysokość opłaty należy wnieść do Urzędu Marszałkowskiego (adres podany wyżej):

- półrocznie - do końca miesiąca nastepującego po upływie każdego półrocza (dotyczy okresów do II półrocza 2012 roku włącznie);

- rocznie - za dany rok kalendarzowy - do końca marca nastepnego roku (począwszy od 2013 roku). 

                                                               


Drugi egzemplarz ewidencji półrocznej dotyczącej korzystania ze środowiska do II półrocza 2012 roku (włącznie), zgodnie z art. 286 ust.6 ustawy POŚ, należy przedłożyć także do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska ul.Wały Chrobrego 4; 70-504 Szczecin. 

UWAGA: Począwszy od ewidencji za rok 2013 - drugiego egzemplarza nie składa sie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.gdzie odebrać

Wzór ewidencji o zakresie korzystania ze środowiska:

- od II półrocza 2005 r. do II półrocza 2008r. (włącznie) ewidencje należy sporządzać zgodnie ze wzorem druków zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych (Dz.U. Nr 252 z 2005 r., poz. 2128) - plik do pobrania - załącznik nr 4

- od I półrocza 2009 r. do II półrocza 2012 r. (włącznie) ewidencje należy sporządzać zgodnie ze wzorem druków zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. Nr 97 z 2009 r., poz. 816) - plik do pobrania - załącznik nr 5

 

- od 2013 roku  ewidencje należy sporządzać zgodnie ze wzorem  druków zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 05 marca 2014 roku, poz.274) - plik do pobrania - załącznik nr 3 - DRUKI ROCZNE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE !!!!!

 

Przedmiotowe opłaty należy wyliczyć samodzielnie w oparciu o stawki, które obowiązywały w danym okresie, tj.:


- Stawki obowiązujące za rok 2008 ogłoszone są w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 (M.P. Nr 68 z 2007 roku, poz. 754)(plik do pobrania - załącznik nr 10)
- Stawki obowiązujące za rok 2009 ogłoszone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 196 z 2008 roku, poz. 1217)(plik do pobrania - załącznik nr 12)
- Stawki obowiązujące za rok 2010
ogłoszone są w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 (M.P. Nr 57 z 2009 roku, poz. 780)(plik do pobrania - załącznik nr 13)
- Stawki obowiązujące za rok 2011
ogłoszone są w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 04 października 2010 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M.P. Nr 74 z 2010 roku, poz. 945)(plik do pobrania - załącznik nr 14)

-Stawki obowiązujące za rok 2012 ogłoszone są w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (M.P. Nr 94 z 2011 roku, poz. 958)(plik do pobrania - załącznik nr 15)
- Stawki obowiązujące za rok 2013
ogłoszone są w Obwieszczeniu Ministra  Srodowiska z dnia 10 września 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P. z 22 października 2012r., poz.766) (plik do pobrania - załacznik nr 16)UWAGA:

 

Informacje dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska oraz sposobu ich naliczania - plik do pobrania (załącznik nr 1 - informacje dodatkowe)


termin załatwienia

 

tryb odwoławczy

Nie uiszczenie opłat w terminie lub uiszczenie opłat w wysokości nasuwającej zastrzeżenia obliguje Marszałka Województwa do wymierzenia opłaty w drodze decyzji administracyjnej, zobowiązując podmiot do ich uiszczenia wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi tak jak dla zaległości podatkowych.
Stronie od decyzji ostatecznej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


uwagi

Z mocy ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 289 ust. 1) z obowiązku wnoszenia opłat za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska (tj, za wprowadzanie gazów lub pyłów, za pobór wód, za wprowadzanie ścieków i składowanie odpadów) nie wnoszą podmioty, dla których: :
1) półroczna ich wysokość począwszy od II półrocza 2005 roku do II półrocza 2012 roku (włącznie) - wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego nie przekracza kwoty 400 zł półrocznie (na terenie danego województwa);

2) roczna ich wysokość począwszy od 2013 roku - wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego nie przekracza kwoty 800 zł rocznie (na terenie danego województwa).

UWAGA: W przypadku zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłaty składanie ewidencji jest również obowiązkowe.

 

 

 

 

UWAGA:  Zmiana systemu opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny !!!!!!

 

 

Na podstawie art.9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 30 listopada 2012r., poz.1342) od 1 stycznia 2013 roku podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku.

 

W tym samym terminie przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. 

 

Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. (nie zwalnia to jednak podmiotu ze złożenia ewidencji rocznej).

 

Wykazy zwierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat dotyczące wcześniejszych okresów rozliczeniowych tj. do II półrocza 2012 roku (włącznie) przedkłada się tak jak dotychczas w ujęciu półrocznym.

 

UWAGA:

Uprzejmie informuję, że na stronach prowadzonego przez Centrum Informacji o Środowisku (jednostka podległa Ministerstwu Środowiska) portalu internetowego : www.ekoportal.gov.pl, w zakładce Dla przedsiebiorców i inwestorów dostępna jest bezpłatana aplikacja OPŁATY za korzystanie ze środowiska.

 

Aplikacja „Opłaty” służy jednostkom do wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska i do przygotowywania i wydruku tabelarycznych sprawozdań do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Przygotowany program dotyczy najczęściej występujących przypadków korzystania ze środowiska, gdy nalicza się opłaty w formie zryczałtowanej tj.:

- za emisję podczas przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw);
- za emisję z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem,  drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane; 
- za emisję z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych;

oraz w przypadku poboru wód podziemnych lub powierzchniowych śródlądowych.

 

W przypadkach wprowadzania do powietrza substancji z procesów przemysłowych lub źródeł spalania paliw w instalacjach wymagających pozwolenia należy dodatkowo wykonać obliczenia emisji i opłat oraz przedstawić marszałkowi tabelę A z załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. Nr 97 poz. 816)

 

Program nie uwzględnia korzystania ze środowiska w zakresie wprowadzania ścieków (w tym zanieczyszczonych wód deszczowych zbieranych w systemy kanalizacyjne) do wód lub do ziemi oraz w zakresie składowania odpadów. W takich sytuacjach należy dodatkowo skorzystać z kolejnych załączników do ww. rozporządzenia.

 

Aplikacja umożliwia:

 1. wprowadzenie danych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. Nr 97 poz. 816) w następujących częściach:
  • Załącznik nr 1. „Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat",
  • Załącznik nr 2. „Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat" - tabele: B, C i D,
  • Załącznik nr 3. „Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej oraz informacje o wysokości należnych opłat" - tabele: A i B,
 2. wyliczenie opłat dla wprowadzonych danych w obszarach określonych w ww. załącznikach,
 3. wydruk wykazów j.w. z wprowadzonymi danymi i wyliczonymi opłatami zgodny z wzorami z ww. rozporządzeniu.

Program został przygotowany w wersji instalacyjnej działającej na komputerach PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows w wersjach XP, Vista, 7. Aplikacja zawiera instrukcję korzystania z oprogramowania.

 

Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne, jednak ograniczone do bezpośredniego wykorzystania przez jednostki na ich własne potrzeby. Nie dopuszcza korzystania z oprogramowania przez osoby i inne jednostki zajmujące usługami komercyjnymi naliczania opłat na potrzeby innych jednostek. Szczegółowe warunki korzystania z aplikacji przedstawione są w licencji.

 

Udostępniona (zaktualizowana na dzień 31 grudnia 2013 r.) wersja aplikacji jest wersją Beta nadal podlegającą testom.

 

Więcej informacji:

- Ogólne zasady wnoszenia opłat za korzystnie ze środowiska oraz inne informacje o obowiązkach podmiotów wynikające z przepisów ochrony środowiska, tak w zakresie bieżącej działalności jak też przy realizacji przedsięwzięć przedstawiamy na Ekoportalu w „Przewodniku dla przedsiębiorców

 

W celu pobrania bezpłatnego programu proszę wejść na Stronę jn.:

http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/dla_przedsiebiorcow_i_inwestorow/OplatyZaSrodowisko/


podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity, Dz.U. z 23 października 2013 r., poz.1232),
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity, Dz.U. z 08 stycznia 2013 r., poz. 21),
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jednolity, Dz.U. z 9 lutego 2012 r., poz. 145),
 4. Rozporządzenia wykonawcze
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (druki od II półrocze 2005 do II półrocze 2008.doc)załącznik nr 4wzory druków obowiązujące od II półrocza 2005 roku do II półrocza 2008 roku (włącznie)559 Kb
Pobierz (druki od I półrocza 2009.doc)załącznik nr 5wzory druków obowiązujące od I półrocza 2009 roku do II półrocza 2012 roku (włącznie)882 Kb
Pobierz (STAWKI2008-emisja, woda, ścieki.pdf)załącznik nr 10Stawki opłat za rok 2008 (powietrze, woda, ścieki)246 Kb
Pobierz (STAWKI2008-odpady.pdf)załącznik nr 11Stawki opłat za rok 2008 (odpady)1741 Kb
Pobierz (STAWKI2009.pdf)załącznik nr 12Stawki opłat za rok 20092862 Kb
Pobierz (STAWKI2010.pdf)załącznik nr 13Stawki opłat za rok 20103019 Kb
Pobierz (STAWKI2012.pdf)załącznik nr 15Stawki opłat za rok 2012524 Kb
Pobierz (STAWKI2011.pdf)załącznik nr 14Stawki opłat za rok 2011145 Kb
Pobierz (INFORMACJE O OPŁATACH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA.doc)załącznik nr 1INFORMACJE DODATKOWE O OPŁATACH - m.in. wzory do wyliczenia opłat142 Kb
Pobierz (STAWKI2013.pdf)Załącznik nr 16Stawki opłat za rok 2013575 Kb
Pobierz (druki roczne od 2013 roku.doc)załącznik nr 3wzory druków - roczne - obowiązujące od 2013 roku - AKTUALNE !!!729 Kb